Bel ons gerust!      0850-642070

Het Bouwbesluit 2012

09.02.2023 - Patrick Lemmen

Het Bouwbesluit 2012 is in het leven geroepen om te voorkomen dat er in onveilige huizen wordt gewoond.

Het Bouwbesluit bestaat uit eisen en voorschriften waaraan een woning moet voldoen met het oog op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de hoogte van het plafond, de breedte van deuren en een minimale dikte van de wanden. Een bouwwerk moet altijd aan deze bouwtechnische voorschriften voldoen, ongeacht of u met of zonder vergunning bouwt.

Om te voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012, kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld rekenmethoden, checklijsten en richtlijnen.

De voorschriften uit het oogpunt van veiligheid richten zich op:

 • Constructieve veiligheid: deze voorschriften zorgen ervoor dat een bouwwerk niet geheel of gedeeltelijk instort of omvalt door de werkende krachten binnen een bouwwerk. Het gaat voornamelijk over de sterkte en stabiliteit van het bouwwerk, maar ook bijzondere of extreme situaties zoals explosies en overstromingen.
 • Gebruiksveiligheid: deze voorschriften hebben als doel om ongevallen binnen een bouwwerk zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij kan worden gedacht aan een minimum breedte van een deur of doorgang, gebruiksveiligheid van trappen of posities van ramen en deuren met het oog op vluchtroutes.
 • Brandveiligheid: deze voorschriften hebben alleen betrekking op de bouwkundige aspecten en hebben als doel om:
  • Brandgevaarlijke situaties voorkomen
  • Ontwikkeling van brand beperken
  • De verspreiding van rook beperken
  • Uitbreiding van de brand beperken
  • Ontstaan van rook beperken
  • Uit een gebouw op veilige wijze kunnen vluchten of worden gered
  • Beperken van ongevallen bij brand

De brandveiligheid van een gebouw wordt ook bepaald door de bereikbaarheid voor bijvoorbeeld brandweervoertuigen en de aanwezigheid van brandmelders.

 • Sociale veiligheid: deze voorschriften hebben als doel om onbevoegde binnendringers tegen te gaan, zoals inbrekers. Hierbij kan worden gedacht aan eisen die de toegang van een gebouw voor een buitenstaander bemoeilijken.

 

 

De voorschriften uit het oogpunt van gezondheid van de gebruiker richten zich op:

 • Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke invloeden: deze voorschriften moeten de overlast van geluid en vocht beperken. Hierbij kan worden gedacht aan geluid van vliegtuigen, voorbijrijdende treinen of drukke wegen. Om overlast te beperken en te voorkomen zijn er eisen gesteld aan de geluidswering van de gevel.

Op het gebied van vochtwering zijn er eisen gesteld aan de waterdichtheid van de gevels, het dak, de vloer van de begane grond en aan de wateropname van wanden en vloeren in een vochtige ruimte zoals de wc en douche.

 • Bescherming tegen schadelijke of hinderlijke stoffen: onder schadelijke of hinderlijke stoffen vallen bijvoorbeeld afvalwater en lucht van verbrandingstoestellen zoals een CV ketel. Hiervoor gelden verschillende eisen. Een aantal voorbeeldeisen zijn: een rioleringsstelsel moet kunnen worden aangesloten op het openbaar riool, er moet een bepaalde afzuiging of ventilatie voor de CV ketel worden geïnstalleerd en er moet worden voldaan aan de wettelijke eisen voor voldoende ventilatie.
 • Wering van schadelijke of hinderlijke gedierte: deze voorschriften hebben als doel om te voorkomen dat gedierte zoals ratten of muizen uw woning in kunnen komen. Denk hierbij aan eisen voor de openingen in de dakgevel, zodat via deze opening geen gedierte naar binnen kan dringen.
 • Watervoorziening: er zijn eisen gesteld die de kwaliteit van drinkwater waarborgen. Een voorbeeld hiervan is dat er in bepaalde ruimten verplicht een aansluitingspunt moet zijn zoals in toiletten, keukens en doucheruimte. Voor warm water zijn er ook voorschriften opgesteld in het Bouwbesluit.
 • Daglichttoetreding: daglicht is belangrijk voor een mens. Uiteraard is het per persoon verschillend hoeveel daglicht gewenst is op een dag of moment, maar een woning moet wel een bepaalde minimale hoeveelheid daglicht binnen krijgen.

De voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid richten zich op:

 • Toegankelijkheid: de toegankelijkheidseisen hebben onder andere te maken met de breedte van een doorgang en de hoogte van een plafond. Deze eisen zorgen ervoor dat een woning toegankelijk is voor iedereen.
 • Ruimten en opstelplaatsen: er zijn eisen verbonden aan de ruimten in een woning. Zo moet een woning goed bewoonbaar zijn en om dit mogelijk te maken moeten er bepaalde afzonderlijke ruimten zijn zoals een badkamer en meterkast.
 • Gemeenschappelijke ruimten en opstelplaatsen: de eisen voor gemeenschappelijke ruimten en opstelplaatsen gelden meestal voor appartementen.

De voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid richten zich op:

 • Thermische isolatie: de eisen voor thermische isolatie zorgen ervoor dat er zo weinig mogelijk energie verloren gaat en dat de warmte vooral binnen blijft, en de kou buiten. In de zomer geldt dit natuurlijk andersom: dan is het de bedoeling dat het binnen koel blijft als het buiten warm is.
 • Luchtdoorlatendheid: deze eisen hebben betrekking op hoe luchtdicht een gebouw of woning is. Als er veel lucht door de woning stroomt, zal er meer energie moeten worden verbruikt om de temperatuur op peil te houden. Dit zorgt dan weer voor een hoger energieverbruik. De luchtdoorlatendheidseisen voorkomen dit.

BENG eis

Een ander onderdeel van het Bouwbesluit is de BENG-toetsing. BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Sinds 1 januari 2020 zijn er een aantal dingen gewijzigd in het Bouwbesluit, waaronder de BENG-eis. Vanaf 1 januari 2020 is de EPC-eis vervangen door de BENG-eis. Sindsdien geldt de nieuwe BENG norm. De BENG bestaat uit eisen die zijn voortgekomen uit het energie akkoord en de Klimaatdoelen van Parijs. Deze Klimaatdoelen van Parijs bepalen dat de CO2 uitstoot volledig afgebouwd moet zijn in 2050. De BENG is in het leven geroepen om de energievraag van woningen te reduceren.

Tijdelijk Bouwbesluit versus permanent Bouwbesluit

De Bouwbesluiteisen gelden voor zowel tijdelijke als permanente bouw. Wel zijn er op sommige gebieden verschillen in eisen voor tijdelijke en permanente bouw, maar in beide gevallen zijn er eisen waaraan voldaan dient te worden. Hierbij geven we direct aan dat u bij tijdelijke bewoning vrijer bent in keuzes die u maakt, omdat er minder strenge regels gelden.

Bekijk ook